herbeBOI - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Zlecenie odbioru sieci/przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz włączenia do sieci

Usługi dot. przyłączenia do sieci

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY do POBRANIA:

Wzór wniosku - PDF   

Wzór wniosku - DOC  

Komórka organizacyjna

DZIAŁ TECHNICZNY

Opłaty

BRAK OPŁAT

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

Dodatkowe informacje, uwagi

UWAGA:

Uruchomienie przyłączy wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nastąpi po podpisaniu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Wykonane, a nie uruchomione przyłącze wodociągowe w ciągu miesiąca od zakończenia odbioru wymaga ponownego zgłoszenia do odbioru i wykonania ponownych badań bakteriologicznych.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. Z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późń. zm.), kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych lub wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze grzywny.